Bæksediment prøver er indsamlet i Grønland siden 1971. Siden midten af halvfjerdserne har et Geokemisk Atlas over Grønland været et væsentligt mål for De Nationale Geologisk Undersøgelser for Danmark og Grønland. Prøver indsamlet til andre kampagner har i mindre grad bidraget til formålet.

Over årene fra halvfjerdserne er arbejdsbyrden og intensiteten af den geokemiske kortlægning ændret, som ressourcer og procedurer for kortlægning er ændret. Derfor er kampagnerne over årene også ændret. Den første indsamlings kampagne prøvetog en prøve for hver 5-6 km2 (Sydgrønland), siden var tætheden for prøveindsamlingen på én for hver 25-30 km2 (Vestgrønland), mens kampagnen i Sydøstgrønland tog en prøve pr. 18-20 km2 og én pr. 36-40 km2 i gletscherrigt område.

Der er nu 16.013 entydige bæksedimenter med koordinater i geokemidatabasen. Kvaliteten af alle data er ikke lige over en kam. Derfor er data med højeste kvalitet adskilt fra rådataene (?Atlas samples SW Greenland? and ?Raw stream sediment samples, all Greenland?). Procedurerne for korrektionerne er beskrevet i Steenfelt, 199 og 2001 og er kalibreret mod standarder og er internt konsistente, hvor analytiske skævheder er fjernet. Atlas samples SW Greenland pakken indeholder 7.121 entydige prøver og dækker området fra Sydgrønland til 75¿50?N på vestkysten.

Atlas samples SW Greenland

Denne pakke har navn fra den geokemiske kortlægning, dvs. Geokemisk atlas over SV Grønland. Dataene er beskrevet i Steenfelt, 1999, til hvilken læseren henvises til. Læg mærke til at alle grundstofanalyser under målegrænsen er angivne som nul (?0?) i dette data set. Fem af de oprindelige 7.121 prøver findes under jordprøver.

Atlas samples N Greenland

Atlas prøverne fra N Grønland er beskrevne i Thrane et al 2011. Denne pakker bygger på prøver indsamlet over perioden fra 1978 til 1999, hvor ældre og nye data forekommer. Nogle af de ældre prøver er genanalyseret og tilsammen er de kvalitetssikret og sammenlignet. Der er 2.644 entydige prøver i denne pakke (65 er indsamlet som jordbundsprøver og findes derunder). De geokemiske analyser som er præsenteret i pakken er alle over målegrænsen og målinger under vises ikke.

Prøvetagning

Tætheden af prøvetagningen er ulige fordelt over området og varierer fra 1 prøve pr. 30 til 50 km2 til sjælden og irregulær i andre områder. Den regionale geokemiske undersøgelse i Nordgrønland følger procedureren for bæksediment som er givne i Steenfelt, 1999. Thrane et al. 2011 giver flere oplysninger omkring prøvetagningerne i omtalte områder. Prøven består af 5000 g sediment materiale samlet ind fra bækken og banker, indsamlet i papirposer. Prøven er tørret i felten og sendt til København for yderligere tørring og til opdeling. Analyser er foretaget på den opdelte fraktion < 0,1 mm størrelse.

Raw stream sediment samples

Rådata fra bæksediment prøverne viser data således som de er leveret fra laboratorierne, dvs. målinger under målegrænsen er indlæst med negative værdier eller også som nul. Dataene er ikke kontrolleret af en geolog. Derudover er mange af resultaterne ikke afrapporteret.

Referenser:

Steenfelt, A. 1999: Compilation of data sets for a geochemical Atlas. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 41, 33 pp.

Steenfelt, A. 2001: Calibration of stream sediment data from West and South Greenland - A supplement to GEUS Report 1999/41. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/47.

Thrane, K., Steenfelt, A. & Kalvig, P. 2011: Zinc potential in North Greenland. 64 pp. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/143

Stream sediment samples have been collected in Greenland since 1971. Since the mid-seventies a Geochemical Atlas of Greenland based on stream sediment samples has been a major objective of the Geological Survey of Denmark and Greenland. Other sampling campaigns have in minor degree contributed to this major task.

During these years the work load and intensity of the overall task has shifted as resources and procedures for mapping have changed. As a consequence the campaigns through the years are altered. The first of the campaigns sampled at a density of one sample per 5-6 km2 (South Greenland), then the density was altered to 25-30 km2 (West Greenland), while the campaign in South East Greenland in 2009 and 10 sampled one sample per 18-20 km2 and one sample per 36-40 km2 in glaciated areas.

There are currently 16,013 unique stream sediment samples with geochemical analyses in the data base. The quality of the data is not the same throughout the data base. Therefore the highest quality data has been separated from the raw data (?Atlas samples SW Greenland? and ?Raw stream sediment samples, all Greenland?). The procedure for the correction is described in Steenfelt, 1999 and 2001 and data have been calibrated against standards and are internally consistent, and analytical bias removed. The Atlas samples SW Greenland, package includes 7,121 unique sample numbers covering an area from South Greenland to 75¿50?N on the west coast.

Atlas Samples SW Greenland

This package is labelled from the geochemical mapping purpose, i.e. Geochemical Atlas of SW Greenland. This package has been fully described by Steenfelt, 1999, to which the reader is referred. Note however, that readings below detection limit in this data set are set to zero (?0?). Five of the original 7,121 are located under soil samples.

Atlas Samples N Greenland

The Atlas samples of N Greenland package are described in Thrane et al 2011. This package builds on samples collected over a period from 1978 to 1999, holding old and newly acquired data. Some of the old samples have been reanalysed and together they have been quality controlled and compared. There are 2,644 unique samples in this package (65 of these samples are located under Soil samples). The geochemical analyses that are presented are above detection limit and readings below have been filtered out.

Sampling

The sampling density is not consistent throughout the covered area, and varies from 1 sample per 30 to 50 km2 to scarce and irregular in other areas. The regional geochemical surveys undertaken in North Greenland, follows the procedure for stream sediment sampling in Steenfelt, 1999. Thrane et al 2011, give more information sampling campaigns in the area. The sample consists of 500 g sediment collected from stream bed and banks into paper bags. In the filed the samples were dried and sent to Copenhagen for further drying and screening. Analyses was made on a split fraction < 0.1 mm size fraction.

Raw stream sediment samples

The Raw stream sediment samples package is data as they have been delivered from the laboratories, i.e. values below detection limit often spelled as negative but zero may also apply. The data are not controlled by a geologist. In addition to the raw state of these data, they may not have been reported.

References:

Steenfelt, A. 1999: Compilation of data sets for a geochemical Atlas. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 41, 33 pp.

Steenfelt, A. 2001: Calibration of stream sediment data from West and South Greenland - A supplement to GEUS Report 1999/41. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2001/47.

Thrane, K., Steenfelt, A. & Kalvig, P. 2011: Zinc potential in North Greenland. 64 pp. Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse Rapport 2011/143