Særligt for pesticid og glyphosat

Korttjenester til eget GIS-program

Hvis du har brug for at hente data som WMS, så benyt en ekstra filter-parameter (understøtter pt. kun heltal). Fx:

For stofgrupper udtrækkes analyseresultater, som giver overblik over forekomster fra en stofgruppe i nyeste og ældre grundvandsprøver.

Den rå SQL-formel bag udtrækket til stofgrupper kan hentes her. (OBS: Tabel- og kolonnenavne er GEUS' interne.)

Feltbeskrivelser kan læses her.

For hvert unikt grundvandsindtag, fremfindes først samtlige analyser indenfor stofgruppen.


Et forenklet eksempel:
En stofgruppe med 3 stoffer, Stof A, stof B og stof C.
Et grundvandsindtag hvor 3 grundvandsprøver har analyser af mindst et stof i stofgruppen.
Hvert stofs seneste analyseværdi er vist med gul baggrund.


Udfra indholdet af disse analyser, kategoriseres grundvandsindtaget med en status i intervallet 1 - 5.
Højere status er 'værre' med hensyn til indhold af stoffer i grundvandet.
Se definition af feltet STATUS_INDTAG nedenfor.

For hvert grundvandsindtag med fund over detektionsgrænsen udtrækkes til WFS'en:
Stof, mængde og prøvedato for 1 analyse.
Hvilken analyse, der udtrækkes afhænger af status for indtaget.
Enten: Største fund eller største fund over grænseværdien i de seneste prøver.
Eller: (Største af) seneste fund, hvor tilstanden var værre end blandt de seneste prøver.
Hermed er det muligt at identificere enten det største eller det seneste problemstof indenfor stofgruppen for hvert enkelt grundvandsindtag.

For hver grundvandsindtag udtrækkes desuden en række generelle oplysninger, for eksempel ANLAEGS_NAVN, TERRAEN_KOTE, BORINGSDYBDE o.s.v

Felter, som er specifikke for stofgruppe temaer:

DATO_SENESTE: Dato for seneste prøve fra indtaget, som er analyseret for stoffer i den aktuelle stofgruppe.
Svarer til 'Nyeste prøvedato' i eksemplerne
DATO_TEMA: Dato for max fund i seneste analyser. Hvis der ikke er fund i seneste analyser, så dato for seneste analyse.
Markeret med blåt i eksemplerne
ANALYSER_10_AAR: Antal analyser indenfor stofgruppen på prøver fra indtaget i de seneste 10 år, aggregeret.
For vores eksempel vil tallet være 7, nemlig 1 fra nyeste prøvedato, 3 fra mellemste prøvedato og 3 fra ældste prøvedato.
STATUS_INDTAG: En værdi fra 1 til 5 som angiver indtagets status med hensyn til den aktuelle stofgruppe
Defineret som følger:


STATUS_INDTAG = 1:
Ingen fund over detektionsgrænsen af stoffer i stofgruppen i vandprøver nogensinde.
Mængde, stofnummer og dato udtrækkes ikke.


Blå markering af dato som skrives i DATO_TEMA


STATUS_INDTAG = 2:
Ingen fund over detektionsgrænsen i den senest foretagne analyse for hvert enkelt stof.
Tidligere fund over detektionsgrænsen.

Mængde, stofnummer og dato for (største fund i ) seneste prøve med fund over detektionsgrænsen udtrækkes.

Blå markering af dato som skrives i DATO_TEMA
Rød markering af den 'interessante' analyse, der udtrækkes til WFS'enSTATUS_INDTAG = 3:
Største fund i seneste analyser er over detektionsgrænsen og under grænseværdien.
Ingen tidligere fund højere end grænseværdien.

Mængde, stofnummer og dato for det største fund blandt de seneste analyser udtrækkes.

Blå markering af dato som skrives i DATO_TEMA
Rød markering af den 'interessante' analyse, der udtrækkes til WFS'enSTATUS_INDTAG = 4:
Største fund i seneste analyser er over detektionsgrænsen og under grænseværdien.
Tidligere fund af stoffer i stofgruppen over grænseværdien.

Mængde, stofnummer og dato for (største fund i) seneste prøve med fund over grænseværdien udtrækkes.

Blå markering af dato som skrives i DATO_TEMA
Rød markering af den 'interessante' analyse, der udtrækkes til WFS'enSTATUS_INDTAG = 5:
Seneste analyser viser fund over grænseværdi for mindst et stof.
Mængde, stofnummer og prøvedato for det største fund i seneste analyser udtrækkes.

Blå markering af dato som skrives i DATO_TEMA
Rød markering af den 'interessante' analyse, der udtrækkes til WFS'en

Tematisering/visualisering i WMS

Top og bund af indtag er bestemt bedst muligt:

Top af indtag:
Bund af indtag:

Undtagelser:

Nogle boringer, prøver og analyser udelades

Enkelte værdier ændres